Home

Transpirační a asimilační proud

Transpirace je výdej vody povrchem rostlin, respektive listem.Je ukončením tzv. transpiračního proudu, který vede vodu z kořenů cévními svazky do listů.Je to pasivní odpařování vody, takže se jedná o zcela pasivní děj. Na transpiraci má vliv slunečné záření a proudění vzduchu Transpirační proud - cévy a cévnice vedou roztoky od kořenů po listy, zdola nahoru c) Základní pletiva - vyplňují prostory mezi krycími a vodivými pletivy, dochází v nich k fotosyntéze d) Dělivá pletiva - zajišťuje růst rostliny dělením buněk, nacházejí se u mladých rostlin n toto označujeme jako tzv. transpirační proud. • Lýkem proudí voda s cukry vzniklými během fotosyntézy z listů na místa spotřeby (vrcholy lodyh a kořenů) nebo ukládání (plody, semena, zásobní kořeny - toto označujeme jako tzv. asimilační proud. • Základními vodivými buňkami dřeva jsou tzv. cévy a cévice rostliny, především listy (transpirační a asimilační proud). zajišťuje optimální polohu pro listy a květy (ve stonku proto převažují mechanická a vodivá pletiva.) Asimilační funkce je u stonku většinou pouze doplňková (zelený stonek), ale u některých rostlin může být klíčová (kaktus, přeslička) zajišťuje funkční spojení mezi kořeny a listy (transpirační a asimilační proud) tvořen uzlinami (místo přisedání listů, tzv. nody) a články (mezi uzlinami, prodlužují se, tzv.internodia) založen již v zárodku semen

• XYLÉM - transpirační proud, neživé buňky • FLOÉM - asimilační proud - živé bezjaderné buňky • • základní vodivé elementy • další buňky - zpevňující, zásobní, pomocné • • primární - z apikálního meristému • sekundární - z kambia • cévní svazky • kolaterální • bikolaterální. Co vede transpirační proud a jakou částí cévního svazku? Vede roztoky minerálních látek z půdy xylémem = dřevní částí, cévicemi. 3 body. Co vede asimilační proud a jakou částí cévního svazku? Vede produkty fotosyntézy floémem = lýkovou částí, sítkovicemi. 3 bod 2. asimilační proud - od nadzemních částí ke kořeni, asimiláty - cukry, tuky, bílkoviny. každé má 3 základní složky • xylém (dřevo) transpirační proud, uzavřené buňky, komunikují. přes mřížku jen spolu a ne s okolím, bezjaderné. a. floém (lýko) - asimilační proud, komunikuje s ostatním

Transpirace - Wikipedi

 1. o Dva směry: od kořene do stonku = transpirační proud - dřevní část Z listů do zbytku rostliny = asimilační proud - lýková část Část dřevní: vede anorganické látky a vodu Dva typy vodivých drah: a) cévice = protáhlé buňky se šikmenými přepážkami (mechorosty
 2. Tracheidy a tracheje vedou z kořenů vzestupný transpirační proud. Homoxylní dřevo: vodivé elementy jsou pouze tracheidy (většina výtrusných cévnatých rostlin, nahosemenné rostliny, vzácně krytosemenné rostliny - např. Drymis, Tetracentron, Trochodendron, některé sukulentní, parazitické a vodní rostliny)
 3. erálů, a asimilační proud=vedení asimilátů - sacharidy vznikající v chloroplastu - z míst jejich tvorby - listy - do míst jejich potřeby - růstová pletiva

- transportní funkce - transport látek - transpirační a asimilační proud - voda jako chemická sloučenina - řada metabolických procesů - voda je zdrojem vodíku - autotrofní rostliny - syntéza glukózy - výroba energie-katabolická reakce. anabolismus = fotosyntéza. katabolismus = oxidace(dýchání)-kyslík z vod Stanovení transpirace rostlin. Transpirace je hlavním mechanismem výdeje vody rostlinou.Z hlediska životní strategie rostlin se jedná o proces, který do značné míry souvisí s nutností přijímat CO 2 z atmosféry do intercelulárních prostor fotoasimilačních pletiv. Jelikož voda je velmi často limitujícím faktorem růstu rostlin, ty si v průběhu evoluce musely vyvinout. Xylém přivádí roztoky minerálních látek z půdy (vede transpirační proud) prostřednictvím kořenů a stonků do listů. Floém vede opačným směrem produkty fotosyntézy - asimiláty (vede asimilační proud), a to jak k místům potřeby, jako jsou vzrostlé vrcholy stonku či kořene, tak k místům jejich ukládání (cibule.

Rostlina, její složení a orgány, růstové a vývojové stádia

 1. Zajišťuje funkční spojení mezi kořeny a listy, tedy transpirační a asimilační proud. Stonek je tvořen uzlinami (nody) a články (internodii, úseky stonku mezi uzlinami, které se během růstu prodlužují). Z nodů vyrůstají listy a stonky se zde mohou větvit. Na vrcholu stonku se nachází vzrostlý (růstový) vrchol.
 2. Funkce stonku Stonek = nadzemní část cévnatých rostlin Funkce: Mechanická nese listy a reprodukční orgány zajišťuje optimální polohu listů pro fotosyntézu zajišťuje optimální polohu květů Transportní - vede transpirační a asimilační proud Asimilační Zásobní Vegetativní rozmnožování Vegetativní orgány rostlin.
 3. 11.11.2010 Stonek, jeho stavba, funkce, modifikace a význam. (2/32) 5 Typy stonků podle tvaru a konzistence 1. Byliny - dužnatý nedřevnatý stonek • Lodyha - stonek s listy v tentýž rok vyroste a odumře -brambor • Stvol - bezlistý stonek zakončený květem (květenstvím) - smetanka, prvosenka • Stéblo - dutý, článkovaný stonek tra

(transpirační a asimilační proud) ( dobře vyvinuta vodiva a mechanicka pletiva. Může fotosyntetizovat. Zásobní orgán. Zajištuje optimalni polohu pro: listy (fotosyntéza) Květy (rozmnožovani) Nese listy a pupeny, udává tvar rostliny. 2. stavba stonku-podzemní-šupinovite listy-stonky a listy ( prý Transportní - vede transpirační a asimilační proud 3. Asimilační 4. Zásobní 5. Vegetativní rozmnožování Vegetativní orgány rostlin Funkce stonku Vegetativní orgány rostlin Morfologie stonku Prýt = stonek + listy Letorosty = jednoleté výhony Stonek tvoří: - NODY (uzliny) • zakládají se zde listy a úžlabní pupeny.

zasaženy transportní procesy (transpirační a asimilační proud) probíhající v bělovém dřevě a v lýku. Pokud tedy v oblasti báze kmene nenalezneme plodnice dřevních hub či jiné specifické symptomy (zasypaná báze, známky vývoje adventivních kořenů, nekompenzovaný náklon kmene, trusink ROSTLINNÁ PLETIVA: Vodivá Z prvotního meristému - prvotní floém a xylém. Pokud se celé prokambium diferencuje na trvalá pletiva vzniká uzav řený cévní svazek (druhotn ě netloustne, p ř. jednod ěložné). U v ětšiny rostlin se však část prokambia zachová a vytvá ří druhotné d ělivé pletivo = kambium = otev řený cévní svazek - dvě složky vodivých pletiv, transpirační a asimilační proud - typy svazků cévních . Pomůcky: mikroskop a potřeby k mikroskopování, žiletka, lupa, stonek okurky (získat čerstvý z koupené okurky nebo z okurek ze skleníku), podeňka, stonek jetele lučního, stonek pelargóni TRANSPIRAČNÍ PROUD z kořene nahoru, ASIMILAČNÍ PROUD = ke kořenu - asimilační = fotosyntéza - vegetativní rozmnožován. Uskutečňuje vzestupný transport. kořen stonek, listy Obr. 10 Obr. 11 Obr. 11 transpirační proud asimilační proud floem xylem Transpirační proud voda + rozpuštěné anorganické látky xylemem nahoru Asimilační proud asimiláty z listů floemem na místo spotřeby VEDENÍ VODY 1. Transpirační sání 2

Datum: Pracoval(a): Spolupracoval(a): Téma: Histologie II - vodivá pletiva. Teorie: - jaký význam mají vodivá pletiva - dvě složky vodivých pletiv, transpirační a asimilační proud vodivá - spojení mezi kořenovým systémem a listy, transpirační a asimilační proud zásobní - především u druhotně tloustnoucích a dřevnatějících stonků, např. u kaktusů zásobárna vody asimilační - v přítomnosti asimilačního pletiva = chlorenchymu - obsahuje chloroplast - transport látek- transpirační a asimilační proud-voda jako chemická sloučenina-řada metabolických procesů-voda je zdrojem vodíku-autotrofní rostliny-syntéza glukózy-výroba energie-katabolická reakce. anabolismus = fotosyntéza. katabolismus = oxidace(dýchání)-kyslík z vody-prostorové uspořádání molekul-termoregulac Transpirační proud: a) probíhá v lýkové části cévních svazků - asimilační proud; transpirační prochází dřevní částí s cévami a cévicemi. b) přenáší asimiláty a disimiláty - vodu a v ní rozpuštěné minerální látky. c) začíná v kořenové části rostliny. d) je ovlivňován např. kohezí, adhezí a. přivádí roztoky minerálních látek z půdy kořeny a stonkem do listů = transpirační proud; cévy, cévice (vyskytují se hlavně u jehličnanů a kapradin) lýková část. vede z listů asimiláty = produkty fotosyntézy = asimilační proud; sítkovice (řada živých buněk, fungují jen jedno vegetační období) Uzavřený cévní.

Rostlinné orgány - Biomach, výpisky z biologi

- asimilační proud (sestupný) - vede vodu + produkty fotosyntézy z nadzemní části rostliny do kořene - sítkovice - vznikly spojením živých buněk s příčnými proděravělými stěnami (sítka), fungují jen jedno vegetační období (ucpávají se kalózou = látka polysacharidové povahy a tlakem pletiv se deformují Asimilační proud: a) vede dřevní částí. b) vede lýkovou částí. c) proudí směrem od listů k místu spotřeby. d) začíná v kořenových vláscích. e) závisí na transpiraci. Transpirační proud: a) stoupá dřevní části cévních svazků. b) stoupá lýkovou částí cévních svazků. c) stoupá houbovým parenchyme Transpirační proud - proudění vody s rozpuštěnými látkami dřevní části cévních svazků od kořenů nahoru, umožňuje ho: Transpirace - odpařování vody z nadzemních orgánů rostliny způsobuje podtlak v cévách a nasávání vody do kořene; Asimilační proud. Veden floémem (lýkem Jejich funkcí je rozvod roztoků minerálních látek z kořenů do těla rostliny (transpirační proud) a asimilátů z míst jejich tvorby do míst jejich spotřeby (asimilační proud). Jsou často doprovázeny parenchymatickými a sklerenchymatickými buňkami. Svazky cévní se řadí mezi pletiva vodivá a zároveň zpevňovací.

ROSTLINNÁ PLETIVA - ŘEŠENÍ (může být použito i jako forma

o spojení mezi kořeny a listy (asimilační a transpirační proud) · zajišťuje v prostoru optimální polohu pro listy a květy · asimilační. o hlavně u bylin (zelený stonek s chloroplasty) · zásobní. o jen u některých rostlin · stonky bývají článkované (růst není rovnoměrný) o uzlin Pravé svazky cévní: část dřevní (xylém) a lýkovou (floém). Xylém přivádí roztoky minerálních látek z půdy-TRANSPIRAČNÍ PROUD(vzestupný)-prostřednictvím kořenů nahoru do listů. Floém vede opačně produkty fotosyntézyasimiláty-ASIMILAČNÍ PROUD(sestupný) Z prokambia vzniká prvotní xylém a prvotní floém Voda, chemickým vzorcem H 2 O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.Spolu se vzduchem, resp. zemskou atmosférou, tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi.Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném - led a. Asimilační proud (sítkovicemi s buněčným obsahem - protoplasmou) na rozdíl od transpiračního (dutými cévami bez buněčného obsahu) přenáší jen velice nízké koncentrace vápníku. Pro nitro rostlinné buňky, a to platí i pro buňky sítkovic, je vápník stopovým prvkem

Stavba rostlinného těla charakteristika rostlinné buňky

 1. hnací silou - transpirační proud; symplast. přes buňky = aktivní děj (osmóza) hnací silou - kořenový vztlak; bariéra - Kaspariho proužky; b) na dlouhou vzdálenost. transpirační proud. vedení vody z kořene do rostliny; vypařování vody (transpirace) -> podtlak; 3 podmínky transpiračního proudu: adhez
 2. Lýková část svazku cévního (asimilační proud) - sítkovice, buňky lýk. Parenchymu a sklerenchymu Dřevní část svazku cévního ( transpirační proud) - cévice a cévy, dřevní parenchym a sklerenchym Pletiva zpevňovací - mechanická - pevnost pružnost, zejm, u dřevin tenkostěnná, parenchymatická, hodně chloroplast
 3. - u vývojově vyšších- vodivá pletiva- dřevní část- xylém- transpirační proud ­ - lýková část- floém- asimilační proud ¯ ovlivnění: transpir. proud- kořenový vztlak, koheze( soudržnost molekul vody, tažení), adheze( přilnavost vody ke stěnám cév), kapilarita- vzlínavost, transpirac
 4. v Rozvádí asimiláty (=produkty fotosyntézy) z listů na místa spotřeby (vrcholy stonků, kořenů) nebo do zásobních pletiv (cibule, hlízy, semena) => tzv. asimilační proud § Stavba. v a) sítkovice. Ø živé, dlouhé, tenkostěnné buňky. Ø buněčná stěna je nezdřevnatělá. Ø buňky jsou nad sebou uspořádan
 5. transpirační proud; roztoků organických (asimilátů, ústrojných) látek sítkovicemi (lýkovou částí cévních svazků) z listů ke kořenům a plodům - je to tzv. asimilační proud; asimilační - pokud je ve stoncích pod vrstvou pokožky asimilační pletivo chlorenchym, obsahující chloroplasty,.
 6. transpirační proud stoupá asimilační proud a) proudí lýkovou částí cévního svazku b) začíná v kořenových vláscích c) končí v průduších d) závisí na transpiraci a transpirace je a) vypařování vody z povrchu rostlinného těla b) výdej vody v kapalném stav
 7. mechanická - nese listy a zajišťuje jejich optimální polohu v prostoru, nese květy vodivá - zajišťuje spojení mezi kořenovým systémem a listy (transpirační a asimilační proud) fotosyntetická zásobn

Jejich protoplast odumřel a jejich buněčné stěny se v místě styku rozpustily. Cévy uskutečňují vzestupný transport (transpirační proud) - z kořenů do stonku a do listů, stěny cév bývají charakteristicky ztloustlé a mívají též zpevňovací fci. Část lýková - floem - se skládá z živých protáhlých buněk vodního potenciálu. Tento proud vody označujeme jako transpirační proud, neboť je do značné míry působen transpirací, tj. odpařováním vody z povrchu listů. V rostlině však běží ještě asimilační proud, který vede produkty fotosyntézy z listů dolů, do stonku a kořene

Roztoky 2 směry: a) od kořene k litům (zbytku rostliny) = transpirační proud - voda a minerální (anorg.) látky - dřevní část - zbytek se vypaří (=transpirace) b) od listů ke kořeni = asimilační proud - organické l., které vznikají v listech - H2O s org. látkami - lýková část - vznikají fotosyntézou (= asimilace Stonek funkce: spojení mezi listy, květy a kořenem asimilační a transpirační proud prýt - nadzemní část rostliny listy přisedají na nody (uzliny), mezi nimi jsou články (internodia) klíčení: v semenu, dělohy, základ stonku (=hypokotyl) dělohy zůstávají pod zemí - hrách,.. 1. transportní - transpirační a asimilační proud. 2. zásobní - oddenková hlíza bramboru Solanum. 3. rozmnožovací - šlahouny jahodníku Fragaria. 4. fotosyntetická - vlastní fotosyntetická aktivita + umožňuje nejvýhodnější rozložení listů. Typy stonku. byliny: rostliny s dužnatým stonkem ( lodyha: olistěný stone Rostliny-provoz,hospodářství,význam Vodní provoz rostlin: 1. příjem: vztlak, sání 2. vedení: transpirační proud (dřevo, minerální látky), asimilační. Start studying Biologie pletiva. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Vegetativní orgány rostlin - Maturita Formalit

 1. Parenchymu a sklerenchymuDřevní část svazku cévního ( transpirační proud) - cévice a cévy, dřevní parenchym a sklerenchymPletiva zpevňovací - mechanická - pevnost pružnost, zejm, u dřevin tenkostěnná, parenchymatická, hodně chloroplastůPletiva asimilační - tenkostěnná, parenchymatická, hodně.
 2. Vytvořte preparáty, zakreslete nález a určete druh pletiva: Příčný řez stonkem rostliny molice (Plecthrantus) Příčný řez stonkem sítiny Zvětšení: Pletivo: Zvětšení: Pletivo: Příčný řez stonkem hluchavky (hrany stonku) Kamínkové buňky dužniny hrušk
 3. Asimilační C Ochrannou 8. Kambium se vyskytuje ve stoncích rostlin: A Jednoděložných B Dvouděložných C Jednoděložných i dvouděložných 9. Transpirační proud je v rostlinách veden: A Cévami a cévicemi B Cévami a sítkovicemi C Cévicemi a sítkovicemi 10. Dřeň stonků je tvořena: A Sklerenchymem B Kolenchymem C Parenchyme
 4. ve středu je střední válec (skládá se z cévních svazků, je ohraničen endodermis, pod endodermis je vrstva parenchymatických buněk-pericykl-vytváří se v něm zevnitř postranní kořeny), ve středu je floémová část (asimilační proud) a xylémová část (transpirační proud
 5. Praktické cvičení č. 5 Téma: Pletiva (protokol byl sestaven z pracovních listů, které vytvořila Mgr. Pavla Trčková a jsou součástí DUM) Materiál a pomůcky
 6. Transpirační proud Asimilační proud Které dva typy dřeva tvoří letokruh? Který typ dřeva v letokruhu obsahuje cévy většího průměru? Co víte o pokožce Které útvary se vyskytují na pokožce rostlin a k čemu slouží? Kůra (zelená kůra) Bork
 7. pletiva, vegetativní orgány rostlin - Studijni Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Cougee PLETIVA, VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN PLETIVA = trvalé soubory buněk, které jsou velmi podobné a mají shodnou funkci o Pouze u nejníže organizovaných rostlin je jedna buňka (krásnoočko), jejich vyšším stupněm jsou kolonie, kde dochází k diferenciaci buněk = mnohobuněčnost organismů o.

Výživa rostlin a vodní režim - Biologie - Maturitní okruhy

Přeměny listů Dělohy jsou obsaženy již v zárodku semene. Mají zásobní a někdy i asimilační funkci. Někdy se nápadně liší od prvních asimilačních lístků. křídlatý - s vyniklými lištami na hranách - kostival Symphytum Funkce stonku 1. transportní - transpirační a asimilační proud 2. zásobní - oddenková. Čepička- chrání vzrostný vrchol- je z parenchymatických buněk a primárního dělivého pletiva. Vnější kořenové čepičky slizovatí, tvoří tzv. kořenový maz- usnadnění průniku kořene do půdy Tracheidy a tracheje vedou vzestupný transpirační proud z kořenů do listů. Deuteroxylém vzniká dostředivým dělením buněk kambia. Přírůstek jarního a letního xylému za sezónu vytváří letokruh (vodivé elementy jarního xylému mají větší průměr Tracheje a tracheidy - Tracheje nacházíme pouze u listnáčů.

Transpirace rostlin - Přírodovědecká fakulta MUN

 1. Stonek (kaulom) nadzemní orgán nese listy, pupeny a reprodukční orgány funkce stonku mechanická nese listy a květy vodivá spojení mezi listy a kořenovým systémem (transportní a asimilační proud) asimilační zásobní typy stonků: 1. byliny - dužnatý nezdřevnatělý stonek lodyha - stonek s listy, jednoletý stvol.
 2. - rozvádí v rostlině organické látky,vodu a v ní rozpuštěné neústrojné látky; transpirační proud (dřevem, od kořenu k listům; cévy a cévice), asimilační proud (lýkem, z listů ke kořenu; sítkovice); cévní svazky (lýková+dřevní část, u vět. boční cévní svazek, dále dvoubočný-lilkovité rostl., radiální.
 3. erálních látek z půdy (přijaté kořenem) - tzv. transpirační proud vedoucí až k listům, kde jsou látky metabolizovány. Dřevní část tvoří: - cévy (tracheje) - dlouhá řada mrtvých buněk s rozpuštěnými příčnými přehrádkam
 4. cévy=tracheje-tvoří je odumřelé, válcovité, paralelně uspořádané buňky, u kterých vymizel plazmatický obsah a rozpustily se příčné přepážky (rychlejší transpirační proud), buněčné stěny charakteristicky ztlustlé (kruhovitě, šroubovitě, schodovitě), u vývojově mladších rostlin (krytosemenné rostliny
 5. vedou asimilační proud - z listů na místa spotřeby a do zásobních orgánů. průvodní pletiva . lýkový parenchym - umožňuje průnik asimilátů do stran. lýkový sklerenchym - brání přerušení asimilačního proudu. u některých rostlin tvoří silná vlákna - konopí, len - výroba textili
 6. 12) Co je to asimilační a transpirační proud? 13) Jak se liší cévy, cévice a sítkovice, Jaká je jejich funkce? K se s nimi setkáváme? (Zeptám se jinak. Mají všechny rostlin vyvinuty cévy?) de y 14) Co to jsou idioblasty? Jakou funkci mají medníky? 15) Kde najdeme epidermis a kde rhizodermis

Rostlinná pletiva - webzdarm

floém = lýková část cévních svazků - vede asimilační proud (roztok zásobních látek z prýtu do podzemních částí); tvořen sítkovými buňkami (úzké, dlouhé buňky, u starobylých skupin) nebo sítkovicemi (obdoba cév, u moderních skupin); oba typy tvoří buňky s živým protoplastem, které ztratily jádro, ve stěnách. průduchy = stomata 2 svěrací buňky, průduchová štěrbina - regulace TRANSPIRACE vodní skuliny = hydatody GUTACE 1) pletiva krycí chlupy = trichomy vychlípeniny pokožky 1 či vícebuněčné různý tvar - lahvicovité, hvězdicovité, přeslenité ochrana, ↓ riziko přehřátí fce: krycí (divizna), žlaznaté (Pelargonie. 4 př. př. př. Význam trichomů- vysvětlete: ochrana - sekrece některých látek - zoochorie, anemochorie

- cévní svazky (floém - lýko, sítkovice, asimilační proud, xylém - dřevo, cévy, cévice, transpirační proud) - podílí se na něm difúze a osmóza, pomocí nich se dostane vodorovně do cévních svazků, potom je pomocí kořenového vztlaku přemisťován -funkce: spojení kořenů s listy - proud asimilační a transpirační. Základ stonku : v zárodku (embryu), vyrůstá z pupene (u dvouděložných rostlin je mezi dělohami) - obr. 20/19 - pokud se prodlužuje podděložní článek (hypokotyl) mohou se dělohy dostat n Dřevní částí tvořenou cévami a cévicemi prostupuje vzestupný transpirační proud, lýkovou částí tvořenou sítkovicemi pak sestupný asimilační proud. Stavba . Vodivé dráhy svazků cévních se dělí na: Sítkovice - jsou tvořeny podlouhlými buňkami v lýkové části, jejichž krátké sousedící stěny jsou. 1. Transpirační proud vede a) xylémem organické látky z kořene do listů. b) floémem produkty fotosyntézy z listů na místa spotřeby. c) xylémem roztoky minerálních látek z půdního prostředí. d) sítkovicemi proud asimilátů z listů do rostoucích orgánů rostliny. 2. Letokruhy jsou výsledkem činnost

Dřevní(xylém) - slouží k vzestupnému transportu roztoků minerálních látek z půdy (přijaté kořenem) - tzv transpirační proud vedoucí až k listům, kde jsou látky metabolizovány. Dřevní část tvoří: cévy Asimilační - slouží k fotosyntéze - obsahují velké množství chloroplastů. Nacházejí se převážně v. -proud asimilační-sítkovice: živé buňky bez jádra (vymizelo) g) zpevňovací pletiva - mechanické - zajištují pevnost a pružnost - transport látek v cévních svazcích g1) kolenchym-nepravidelně ztloustlá BS, např. hluchavka g2) parenchym- pravidelně ztloustlá BS, nejběžnějš Transport vodných roztoků anorganických látek (transpirační proud) i organických látek (asimilační proud) zajišťují dvě hlavní složky vodivých pletiv: sítkovice a cévy. Sítkovice jsou tvořené protáhlými živými buňkami umístěnými nad sebou - část dřevní = xylém -cévy a cévice- vedení minerálních roztoků do listů = transpirační proud - část lýková = floém -sítkovice- vedení roz. asimilátů (produktů foto.) do kořenů = asimilační proud. 6) list - vytvoření krycích pletiv - pokožka => ochrana před nadměrným výpare Rozvod živin, zpevnění a vyztužení rostlinných orgánů (nižší rostliny nemají) Dřevní cévní svazky (xylém) - rozvod vody a minerálních látek, transpirační proud, vodivé dráhy vznikají z buněk nad sebou vymizením přepážek - cévice (tracheidy, primitivnější, úzké a dlouhé) a cévy (tracheje, dokonalejší.

ELU

transpirační proud. přívod roztoků minerálních látek z půdy vzestupným proudem k nadzemním částem rostlin. cévice = tracheidy, protáhlý tvar, v příčném řezu 5,6-hranné, v období své činnosti jsou již mrtvé, z nich vznik cév asimilační proud. transport asimilátů do potřebných míst. sítkovice. řada. transpirační proud (vzestupný) asimilační proud • zpevňující a mechanická. Dřevní částí tvořenou cévami a cévicemi prostupuje vzestupný transpirační proud, lýkovou částí tvořenou sítkovicemi pak sestupný asimilační proud. Stavba. Vodivé dráhy svazků cévních se dělí na: Sítkovice - jsou tvořeny podlouhlými buňkami v lýkové části, jejichž krátké sousedící stěny jsou proděravělé rostlinný druh, pojmenování rostlin, taxonů druh souborem geneticky podobných populací sdružujících jedince společného původu, shodných morfologickýc

transpirační - obsahuje stromata = průduchy (výdej H 2 O) zásobní - pokud se stane dominantním zásobním orgánem . asimilace - vede lýkový proud; transpirace Asimilační list : řapík, čepel, žilnatina, palisty (na bázi řapíku, zbytky listu) mohou srůstat = botk haustoria buď jen do dřevní části hostitele ( xylému) - napojení na jeho transpirační proud ( voda a minerální látky ) - jmelí, ochmet ochuzují ho tak o asimilační porud živin př. světlík, černýš, všivec . Mixotrofie.

308_vegetativní orgány rostlin slideum

B, transpirační proud - podtlak ve vodivém systému rostliny vyvolaný nadměrnou ztrátou H 2 O transpirací 3. výdej vody - a, transpirací - obecně výdej H 2 O z rostl. Těla v plyn Vede produkty fotosyntézy, asimiláty (asimilační proud) do míst potřeby. Je tvořeno sítkovými buňkami (nižší r.) a sítkovicemi (vyšší r.) - buňky lýka mají živý obsah - ale pozměněný (bez jádra, vakuoly a CM) Rozdíl CS u 1-2 děložných rostlin Kutikulární transpirace. Stanovení transpirace rostlin. Transpirace je hlavním mechanismem výdeje vody rostlinou. Podíl kutikulární transpirace bývá vyšší u mladých listů a u listů rostlin pěstovaných ve stínu Rostlinu pak opouští přes kutikulární vrstvu (transpirace kutikulární) nebo štěrbinou průduchů (transpirace stomatární)

Orgány rostlin - zs

Transpirační proud - pohyb nepřerušeného vodního sloupce nasávaný podtlakem vzniklým výparem vody z listů podle gradientu teploty Podle gradientu hydrostatického tlaku - pod meniskem v kapiláře dochází ke snížení tlaku proti volné vodní hladině a tím k nasávání vody do kapiláry (průměr cévy 50 - 100 mikrometrů. Lýko = FLOÉM, LEPTOM - lýková část cévních svazků, umožňují vést roztoky směrem dolů (od listů skrze stonek ke kořenům) - sestupný proud (asimilační - vedou organické látky od listů ke kořenům - anorganické látky přijímá kořen z půdy). Pozn. autora: Asimilace je tvorba organických látek. Buňky lýka: 1 -dřevní část - xylém - přivádí roztoky minerálních látek z půdy (vede transpirační proud) prostřednictvím kořenů a stonků do listů -lýková část - floém - vede opačným směrem produkty fotosyntézy - asimiláty (vede asimilační proud), a to jak k místům potřeby, jako jsou vzrostlé vrcholy stonku či kořene. - přivádí roztoky minerálních l. z půdy (transpirační proud) do listů, kde jsou využity pro metabolické procesy - cévy (tracheje)- trubice tvořené dlouhými řadami. mrtvých buněk , vznikly z buněk stojících nad. sebou rozpuštěním příčných přehrádek - uskutečňují vzestupný transport (transpirační. proud chlorenchym - asimilační pletivo s obsahem chloroplastů Vzestupný transpirační proud, kořenový Vzestupný proud kfrserver.natur.cuni.cz/anatomiez V listu - vysoká koncentrace vodních par, Voda: koheze (vodíkové můstky) Adheze (interakce s dalšími látkami

Stonek, BI - Biologie - - unium

PPT - Vodn í režim rostlin PowerPoint Presentation, freePPT - ŽIVÁ PŘÍRODA PowerPoint Presentation - ID:6180954

teplota půdy, která musí umožnit dostatečný transpirační proud vody s rozpuštěnými biogenními prvky. Předpokládá se, že teplota půdy by měla dosáhnout alespoň 4 oC. Dosažení této teploty půdy je obvyk-lé při teplotě vzduchu kolem 10 oC. V této roční době zároveň rost Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem, resp. zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi

asi 1% přijaté vody využije rostlina ke svému metabolismu, transpirační koeficient - udává, kolik gramů vody potřebuje rostlina na vytvoření 1g sušiny, intenzita transpirace - rychlost odpařování vody cukry ) = tzv. asimilační proud do míst spotřeby (kořen, vrchol stonku) nebo uložení (cibule, hlízy...). Lýkovou. Vyskytuje se na povrchu buněk rostlin, hub a bakterií, s výjimkou pohlavních buněk (gamet), které ji nemají.<br />Dodává buňce potřebnou pevnost, do značné míry podmiňuje její tvar a chrání živý obsah buňky - protoplast (zejména před enzymy choroboplodných mikroorganismů a škodlivými látkami prostředí).<br />Je spojena s membránovým skeletem, cytoskeletem a.

PPT - Rostlinné orgány kořen, stonek PowerPoint
 • Babovka s citronovou kůrou.
 • Olaplex návod.
 • Čarodějnice.
 • Bmnč.
 • Tvorba vlastního diáře online.
 • Mazani kopyt.
 • Extranet john deere.
 • Léky na regeneraci jater.
 • Jasnocítění na křídlech.
 • Digitální teploměr hartmann.
 • I bryle.
 • Nike yoga.
 • Joj plus archiv.
 • Luisa sasko gothajsko altenburská.
 • Dechová rehabilitace u dětí.
 • Dendrobates histrionicus.
 • Kamera do auta s gps.
 • Grafika cz práce.
 • Dekorace komponenty.
 • Jak vymazat metadata z wordu.
 • Remington 870 bazar.
 • Eazy e děti.
 • Jak skloubit práci a školu.
 • Události v regionech hradec králové.
 • Léčba alkoholové polyneuropatie.
 • M305 norinco.
 • Skladby pro bicí.
 • Generování testů.
 • Slim line shot cena.
 • Výzdoba do oken vánoce.
 • Škaredé auto.
 • De gea fifa 19.
 • Tři bratři písnička.
 • Historie řízení lidských zdrojů.
 • Roy jones film.
 • Brigada uhrineves.
 • Volkswagen logo.
 • Tiskárna samsung m2070.
 • Ego psychologie.
 • Tepelné vlastnosti betonu.
 • Purple pantone.