Home

Radionuklidy v lékařství

Leksellův gama nůž má v ozařovací hlavici 192 zářičů, jejichž paprsky jsou soustředěny do jednoho místa; Kardiostimulátor a magnetická rezonance - video, pořad Medicína 21. století na ČT, 16:26) Sledování průtoku krve radionuklid technecium 99 v excitovaném stavu jako zářič gama s poločasem přeměny 6 hodi V současné době obsahuje standardní 18sloupcová periodická soustava prvků 118 prvků. Nuklidy prvků, které jsou schopné samovolné radioaktivní přeměny jader, nazýváme radionuklidy.Během této radioaktivní přeměny se uvolňuje radioaktivní záření. Radionuklidů je mnohem více než stabilních nuklidů, v současnosti je jich známo okolo 2000 Využití radionuklidů v praxi, vliv záření na člověka . v praxi se využívají radionuklidy k mnoha dalším účelům, než jen v energetice; Příklady: záření se při průchodu látkou oslabuje: podle přesně definovaného exponenciálního zákona lze určit tlouštku; lze odhalit skryté vady materiálu (defektoskopie Používají se radionuklidy s krátkým poločasem přeměny, které se přeměňují na neškodné produkty. Ozařování. Potraviny, např. ovoce, zelenina nebo maso, mohou být ošetřovány zářením gama. Ozáření zpomaluje dozrávání ovoce a zeleniny, ničí bakterie v mase, a udržuje tak potraviny déle čerstvé

1.4. Radionuklidy V této kapitole si přiblížíme vznik a vlastnosti nejdůležitějších radionuklidů - důležitých buď z hlediska fyzikálního či obecně přírodovědeckého, nebo radionuklidů používaných v různých oblastech vědy a techniky včetně medicíny, v průmyslových aplikacích, radionuklidů vyskytujících se v životním prostředí a pod Radionuklid je nuklid s nestabilním jádrem, tedy s jádrem charakterizovaným přebytečnou energií, která se uvolňuje buď vytvořením nových částic (radioaktivita) nebo do elektronu v atomu.Tímto způsobem radionuklid prochází radioaktivním rozpadem a uvolňuje buď subatomární částice nebo záření gama.Radionuklidy vznikají v přírodě nebo mohou být vytvořeny uměle

Využití radionuklidů - FYZIKA 00

Radionuklid - WikiSkript

 1. Radionuklidy se používají pro zobrazování celých orgánů nebo procesů v těle, například ledvin, srdce, struktury kostí či nádorů. Vhodná látka se označí radionuklidem a vpraví se do těla. Koluje krevním oběhem a podle svých vlastností se usadí ve vyšetřovaných orgánech
 2. Radionuklid je radioaktivní nuklid, tedy nuklid s jádry podléhajícími radioaktivní přeměně.Různé radionuklidy jsou často využívány v lékařství k diagnostickým nebo léčebným účelům
 3. Radionuklidy pozemského původu, které jsou nazývány primordiální radionuklidy, vznikly v raných stádiích vesmíru, díky dlouhému poločasu přeměny většímu než 10 8 let se dosud vyskytují na Zemi ve významném množství (izotopy uranu 238 U, 235 U.
 4. Přestože radionuklidy jsou v lékařství a vědách o živé přírodě dlouho a úspěšně zavedeny, v kombinaci s polymery se otevírájí nové perspektivy pro biomedicínu. Radioizotopy se používají k molekulárnímu zobrazování in vivo, a to metodami scintigrafickými (např. planární scintigrafie, SPECT) nebo tomografickými (PET)
 5. 227 Ra. 20 Příklady radionuklidů vyráběných v jaderném reaktoru a používaných jako mateřské radionuklidy v radionuklidových generátorech v nukleární medicíně jsou společně s jadernou reakcí jejich přípravy uvedeny v Tab. 1. Tab. 1. Mateřské radionuklidy vyráběné v jaderném reaktoru. 13,16,19-22. Urychlovače části
 6. Radionuklidy a jejich využití. Využití radionuklidů v lékařství a jiných oborech. Metody měření radioaktivity a metody sledování důležitých látek v živých organismech na základě měření radioaktivity

několik tisíc, věda,technika,lékařství, problematickým je radionuklid plutonia 239,který vzniká při jaderné reakci v jaderných reaktorech,používá se při výrobě jaderných zbraní, má poločas přeměny 24.000let, na světě se ho nahromadilo už velké množství.) 34. Jak se využívají radionuklidy v lékařství Radionuklidy obsažené v lidském těle se na celkovém ozáření člověka podílí z asi 9 %. Průměrně asi 50 % ozáření má na svědomí radon ve vzduchu uvnitř budov. Zbytek pak jde na vrub záření z půdy a hornin, kosmického záření a zdrojů používaných v lékařství radium a radon tak v přírodě neustále vznikají (jinak by musely dávno z přírody vymizet) UMĚLÉ RADIONUKLIDY - známo několik tisíc vznik lidskou činností (v laboratořích, v reaktorech, urychlovačích) užití: ve vědě, technice i v lékařství

Video: Využití radionuklidů v praxi, vliv - HTML, Fyzik

Využití radioaktivity - Wikipedi

Radioaktivita existuje od počátku vesmíru, radionuklidy jsou v zemi, v nás, v ovzduší, v potravinách, technická civilizace Další užií v lékařství, biologii, metalurgii a v jiných oborech. V rudě Jáchymovského smolince objevili roku 1898 Pierre a Marie Curie radium Jak se využívají radionuklidy v lékařství? . Jak se využívají radionuklidy v průmyslu? Author: Przybylová Květa Created Date: 4/6/2020 9:35:10 PM.

Více než sto let studia radioaktivních procesů otevřelo možnosti využití radioaktivity v mnoha oborech. Dnes umíme připravovat látky s různě dlouhým poločasem rozpadu a úrovní záření přesně tak, aby vyhovovaly svému využití. Radioaktivity a radioaktivního záření se od samého počátku využívalo především v lékařství Diagnostika in vivo. Při radionuklidové diagnostice in vivo v nukleární medicíně se pacientovi aplikuje (většinou intravenózně, někdy perorálně či inhalačně) malé množství vhodné g-radioaktivní látky - tzv.radiondikátoru či radiofarmaka.Použitý radioindikátor je specifický pro jednotlivé orgány a druhy vyšetření KUPKA, Karel, Jozef KUBINYI a Martin ŠÁMAL, et al. Nukleární medicína. 1. vydání. P3K, 2007. ISBN 978-80-903584-9-2

tkání. Je nutné zvolit takové radionuklidy, které dosahují vysoké absorbované dávky pouze v místě vychytání radiofarmaka a jeho nejbližším okolí. Jedná se tedy o aplikace otevřených zářiů v yzařujících záření s velkou schopností ionizace a krátkým doletem ve tkáni (Koranda, Mysliveþek, Hušák, 2002, s. 21) Radioaktivita se využívá např. v lékařství (Leksellův gama nůž ) (k léčení zhoubných nádorů nebo k diagnostice chorob některých orgánů), radiouhlíkovém datovaní organických pozůstatků. Defektoskopie - zjištování poruch a prasklin v kovech Nad Evropou se vznáší radioaktivní izotop jódu 131. Naměřili ho i v Česku a dalších šesti státech. Není jasné, odkud se vzal, ale poprvé ho naměřili v Norsku pár stovek metrů od ruské hranice. Ohrožení zdraví lidí je podle českých dohlížitelů na jádro vyloučeno. Naměřené hodnoty jsou minimální V případě druhého vyšetření, což bude zřejmě scintigrafie, se používají látky značené radionuklidy. Podaná radioaktivní látka se většinou rozpadne do druhého dne, je doporučeno do té doby více pít a zdržovat se alespoň 2 metry od těhotných a od dětí nukleární medicína [-dy-], nukleární lékařství, jaderné lékařství - lék. obor využívající umělé radionuklidy (vyrobené v jad. reaktorech nebo na cyklotronech) k diagnostickým a léčebným účelům. Radionuklidy se buď aplikují přímo, nebo se používají ke značení látek určených k aplikaci (radiofarmak)

Využití radionuklidů. Jaderná energetika není jediným způsobem využití výsledků jaderné fyziky.Další takovou rozsáhlou oblastí je využívání radionuklidů, přirozených i umělých v nejrůznějších oblastech lidské činnosti.Uveďme některé příklady, které využívají některé vlastnosti jaderného záření V klinické laboratoři se používají radionuklidy při radioimunoanalýze (RIA) Velké dávky ionizujícího záření - akutní účinek na preventivního lékařství Řešit a odstraňovat tyto negativní vlivy je jednou z hlavních činností a odpovědností veden 5.4. POUŽITÍ ŠTĚPENÍ V PRAXI Kromě toho, že se radionuklidy využívají v jaderných reaktorech k jejich štěpení a následnému získání energie, lze je použít i v jiných oborech. Lékařství: - diagnostika nemocí - kontrola správné činnosti orgánů - plíce radioaktivn Záření alfa je to druh záření emitovaného jádrem radioaktivního atomu. Jsou to jádra helia složená ze dvou protonů a dvou neutronů, mají relativní atomovou hmotnost 4 a náboj plus 2. Pohybuje se pomalu a má malou pronikavost. Záření beta jsou to rychle se pohybující částice vysílané radioaktivním jádrem Nuklidy, které lze k vyzařování donutit nebo je lze vyrobit, nazýváme umělé radionuklidy (radioizotopy) - je jich několik tisíc (např. problematické plutonium) a hojně se využívají ve vědě, technice a lékařství. Důležitou vlastností radionuklidů je poločas přeměny - doba, za kterou se přemění polovina z.

Radionuklidy - AstroNuklFyzik

Radionuklidy řady se postupně přeměňují přeměnami α a β. V případě že se daný radionuklid může přeměnit více způsoby, dochází ke vzniku větví řady, které se ale opět spojují u některého dalšího radionuklidu v řadě, takže řada končí u jediného stabilního nuklidu Radioaktivita neboli radioaktivní přeměna (nepřesně radioaktivní rozpad) je jev, při němž dochází k vnitřní přeměně složení nebo energetického stavu atomových jader, přičemž je zpravidla emitováno vysokoenergetické ionizující záření.. K radioaktivní přeměně může docházet spontánním štěpením u nestabilních radionuklidů nebo jadernou reakcí při. Poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství dospělých nebo pro děti a dorost u svých registrovaných pacientů, 2. Lékař pohotovostní lékařské služby, nebo poskytovatel nebo lékař s nímž má kraj pro tyto účely uzavřenou smlouvu, 3. Poskytovatel, v jehož zdravotnickém zařízení došlo k úmrtí, 4

můžeme sledovat koloběh látek v přírodě či organizmech. Radionuklidy. jsou užitečné . ve vědě, lékařství a technice. Dá se pomocí nich určit . stáří organických látek . či . hornin. Ozařováním je možné zničit zhoubné nádory nebo chránit potraviny a sterilizovat předměty. V průmyslu poslouží jako. Jaderné reakce (obecné zákonitosti) - účinný průřez, typy reakcí, štěpení, termojaderná reakce. Aplikace jaderné fyziky (jad. magnetická rezonance, Mössbauerův jev, radionuklidy v lékařství; datování pomocí radioaktivity). Fyzika jaderných reaktorů, ekologické a sociální problémy využití jaderné energetiky

Radionuklidy vyzařují tři druhy jaderného záření a to: Záření alfa - je to druh záření emitovaného jádrem radioaktivního atomu. Radioaktivita se využívá např. v lékařství (k léčení zhoubných nádorů nebo k diagnostice chorob některých orgánů), radiouhlíkovém datovaní organických pozůstatků. Vytisknout V případech krvácení do tenkého střeva se při stanovení lokalizace zdroje může vedle push-enteroskopie, popř. Intraoperační enteroskopie [13,14] a RTG angiografie uplatnit i scintigrafie s radionuklidy značenými erytrocyty [2,9,19] široké uplatnění v jaderném i nejaderném výzkumu, ve zkoumání životního prostředí (identifikace zdrojů znečištění), v lékařství (sterilizace nástrojů, Leksellův gama nůž, moderní zobrazovací metody), v potravinářství (sterilizace) nebo v průmyslu (měření defektů materiálů). 3. Praktická čás

činnosti. Vedle průmyslových aplikací se jedná hlavně o aplikaci v lékařství. Radionuklidy se užívají v podobě uzavřených a otevřených zářičů. Uzavřené zářiče slouží jako zdroje záření (alfa, beta, gama, rentgenové záření, neutrony). Otevřené zářiče se užívají jako indikátory (stopovače) 1. Poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství dospělých nebo pro děti a dorost u svých registrovaných pacientů, 2. Lékař pohotovostní lékařské služby, nebo poskytovatel nebo lékař s nímž má kraj pro tyto účely uzavřenou smlouvu, 3. Poskytovatel, v jehož zdravotnickém zařízení došlo k úmrtí, 4 Již v roce 1902, tedy šest let po objevení rentgenového záření, předvedl Frieben v Hamburku první nádor vyvolaný zářením. V letech 1927 a 1928 genetik H. J. Muller referoval o vyvolání mutací rentgenovým zářením a o genetických následcích vyplývajících z radiačních expozic

Je v jaderných bombách a jaderných reaktorech. Chrání silná vrstva vody nebo betonu. Radionuklidy - látky tvořené atomy s jádry, která vyzařují radioaktivní záření. Jsou přirozené (v přírodě) a umělé. Poločas přeměny - doba, za kterou se přemění polovina z celkového počtu jader v daném množství radionuklidu K nejdůležitějším patří uran 238 - jeho přeměnou vznikají další radionuklidy, radionuklidy vznikají tak dlouho až vznikne stabilní nuklid. • Umělé radionuklidy: Tyto radionuklidy se vyrábějí v laboratořích v reaktorech nebo urychlovačích. Používají se ve vědě, technice a v lékařství

Elektronicképřístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006. -radionuklidy(nejčastěji 60Co) •pro brachyterapii -otevřenézdroje injekčně aplikovanédo cílového prostoru -uzavřenápouzdra naplněnáradionuklidem, nejčastěji 192Ir. Radioaktivníkobalt 60C Dále se radionuklidy pro nukleární medicínu vyrábí v jaderném reaktoru (32 P, 51 Cr, 59 Fe, 131 I, 133 Xe a další). Izotopy různých prvků jsou oddělovány příslušnými chemickými postupy, ale v důsledku podobného chemického chování bývá obvykle problematické izolovat požadovaný radionuklid v čisté formě slouží v lékařství nap radionuklidy se samy zahřívají, což lze využít ke konstrukci jaderných elektrických baterií, uplatnění jako zdroje napětí v kosmu nebo na odlehlých místech, kde není k dispozici jiný zdroj elektrické energie Inventář terestrálních radionuklidů v prostředí [Jiří Hůlka, Jaroslav Vlček, Pavel Fojtík].....505 Obsah přírodních radionuklidů v horninách a půdách.....506 Obsah přírodních radionuklidů ve vodách.....506 Obsah přírodních radionuklidů v ovzduší.....507 Obsah přírodních radionuklidů v potravinových.

radionuklidy, původní radionuklidy a sekundárně vzniklé radionuklidy. Kosmogenní radionuklidy vznikají při interakci zemského povrchu s kosmickým zářením, častým v lékařství. Umělé zdroje ionizujícího záření ve zdravotnictví jsou umělé radioizotopy, 1 -Radionuklidy jsou velmi užitečné ve vědě, technice i v lékařství. - Metodu značených atomů je možné sledovat koloběh látek v organizmech a v přírodě. - Pomocí radionuklidů se dá určovat stáří organických látek a hornin.-Ozařováním radionuklidy je možno ničit zhoubné nádory, sterilizovat předměty, chránit. Spekulace o havárii jaderného reaktoru nebo výbuchu jaderné zbraně jsou nesmyslné, neboť v tom případě by musely být nalezeny i jiné radionuklidy, které vznikají při štěpné reakci. V žádném případě to nesouvisí s incidentem, který se stal na začátku února ve francouzské jaderné elektrárně Flamanville. Lékařství Jazyk: česky Datum vydání: 07.03.2008 Nakladatelské údaje: Praha, Galén, 2008 EAN: 9788072625338 Ukázka: » zobrazit ukázku: Popis / resumé Publikace seznamuje s problematikou nukleární medicíny zabývající se aplikacemi radiofarmak pro diagnostické a terapeutické účely v úzké návaznosti na další klinické.

Radionuklid - Wikipedi

Dále se radionuklidy používají k léčení zhoubných nádorů (kobalt , cesium , ) a revmatických chorob. Radionuklidy je možné použít i k výrobě léčiv a speciálních obvazových materiálů, z nichž se dlouhodobě uvolňují antibiotika. V průmyslu je možné radionuklidy použít např. k diagnostice nových olejů - jiné radionuklidy vznikají v přírodě působením kosmického záření, některé jsou přítomny v živých organismech (draslík 40) - vedle radionuklidů, které existují v přírodě ( přirozené ), vyrábíme i umělé (použito ve vědě, lékařství, , technice) Další umělé radionuklidy v ovzduší nebyly nalezeny, z toho lze vyvodit, že se nejedná o únik radionuklidů z jaderného zařízení. Ru- 106 se používá v lékařství, ale i v některých průmyslových aplikacích příp. pro laboratorní účely Přirozené radionuklidy . V přírodě se vyskytuje velmi omezený soubor tzv. primárních radionuklidů, tj. nuklidů, které vznikaly společně se stabilními prvky při vzniku Země. Do současné doby přežily jen izotopy s velmi dlouhými poločasy přeměny (T1/2 >10e8 let).1,3 Typickými příklady jsou primární izotopy.

CMC v oboru fotometrie a radiometrie Měřený přístroj či zařízení (field_measured_instrument) (translated) Technická způsobilost (field_technical_competence) (translated). Radionuklidy a radiofarmaka. Výroba radionuklidů pro použití v nukleární medicíně, radionuklidové generátory. Rozdělení radiofarmak podle aplikační formy. Biologické chování radiofarmak. Biologický a efektivní poločas. Kontrola kvality radiofarmak. 14b: Odpady obsahující radionuklidy na pracovišti nukleární medicíny

Využití jaderného záření v kriminalistice (Petr Matějů, 2. ročník MVT 2001/2002, PF JČU Č. Budějovice) Běžné je použití rentgenového záření v soudním lékařství, kde se jím zjišťuje stav . vyzařovaných některými radionuklidy Měřená veličina: kmitočtový zdvih FM, fc=250 kHz až 10 MHz, fmod: 20 Hz až 10 kHz, Df/fmod ˃ 0,2; Interní identifikátor Rozsa Zubní lékařství (angl.) (program LF, M-ZL) Nukleární medicína: Radionuklidy, interakce záření s hmotou, detekce ionizujícího záření, zobrazovací techniky, SPECT, PET, radiofarmaka, biologické účinky ionizujícího záření, radiační ochrana. Diagnostika v urologii, scintigrafie skeletu a kostní dřeně, nukleární.

Jaderná energie - cez

Pracovní lékařství a toxikologie se vyučuje v 7. a 8. semestru. Výuka probíhá blokovým systémem, kdy každá studijní skupina absolvuje na klinice jeden výukový týden. V průběhu výukového týdne student absolvuje 17 hodin seminářů, 6 hodin praktických cvičení a 1 hodinu stáže na Toxikologickém informačním středisku Rőntgenův objev, jeho raná reflexe a využití v lékařství. (Historický kontext k Františku Dreuschuchovi - rentgenologovi). In: VALOVÁ, Z, a kol.: Život a dílo MUDr. Františka Dreuschucha, prvního rentgenologa na Moravě. Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou 2015, 6-21 (ISBN 978-80-904905-4-3) záření v lékařství a průmyslu. V r. 1955 vyvolaly obavy veřejnosti zkoušky jaderných zbraní s možnými důsledky atomového záření přítomného v ovzduší, vodě a potravě. Jako odezvu na tuto situaci ustavilo Valné shromáždění OSN Vědecký výbor OSN o účincích ato

Obecné informace o radioaktivitě a radiační ochraně - FN Moto

Jak vznikají umělé radionuklidy a jaký je rozdíl mezi přirozenými a umělými radionuklidy? Jak využíváme radionuklidy v lékařství? Co je metoda značených atomů a k čemu slouží? Jak je možno podle radionuklidů určit stáří kosterního nálezu? Co jsou jaderné síly? Je možné vyrábět zlato z jiných chemických prvků Zdravotní průkaz před zahájením činnosti podle věty první vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb. Více pak na uvedeném odkaze (§ 20,21) Účel programu: Zabezpečení zásoby antidot pro léčbu osob kontaminovaných radionuklidy v rámci Středisek speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách (SSZP) a v jiných zdravotnických zařízeních v ČR a zabezpečení antidot pro léčbu intoxikací těžkými kovy pro zdravotnická zařízení v ČR Různé radionuklidy jsou často využívány v lékařství k diagnostickým nebo léčebným účelům. Raleighovo rozložení Rychlost větru je proměnlivá a s časem se mění 2. Bioenergetika a tepelná technika v lékařství, hypertermie, termoterapie 3. Základy biomechaniky a kineziologie 4. Biofyzika elektrických projevů a účinků elektrické energie, diagnostické a terapeutické metody využívající elektrické energie 5. Optika a biofyzika vidění 6. Akustika 7. Rentgen, radiodiagnostika, radioterapie 8

Radioaktivita kolem nás: škodí i pomáhá Hospodářské

Zdroj úniku není zatím znám. Další umělé radionuklidy v ovzduší nebyly nalezeny, z toho lze vyvodit, že se nejedná o únik radionuklidů z jaderného zařízení. Ru- 106 se používá v lékařství, ale i v některých průmyslových aplikacích příp. pro laboratorní účely Dalším znakem je rozpustnost kyseliny alginové. Tento přírodní polymerní sacharid (polysacharid) je nerozpustný ve vodě nebo ve většině organických rozpouštědel, která se aktivně používá v lékařství a farmakologii. Ale kyselina alginová může adsorbovat množství vody 300 krát více než sama

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: CHEMIE Studijní obor: JADERNÁ CHEMIE Bc. Adam Čepa Příprava radioaktivně značeného bilirubinu Preparation of radiolabelled bilirubin Diplomová práce Vedoucí závěrečné práce: Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. Konzultant: Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA práci s radionuklidy. Od roku 1965 stál v čele prvého samostatného pracoviště zabývajícím se využitím radionuklidů v medicíně - Výzkumného ústavu pro využití radioizotopů v lékařství v Praze - Krči, který byl přímo podřízen ministerstvu zdravotnictví a v roce 1971 byl včleněn do IKEM jako Centrální izotopov lotronech pro radionuklidy s krátkým po-ločasem přeměny 18F (T 1/2 110 min), v ČR se připravuje i výroba 11C (T 1/2 20 min), 13N (T 1/2 10 min), 15O (T 1/2 2,1 min). Krátkodobé radionuklidy se jednoduše získávají z radio nuklidových generátorů 99Mo/99mTc, 81Rb/81mKr • příprava značených sloučenin probíh

 • Posvícenské koláčky bez kynutí.
 • Jílové u děčína starosta.
 • Cviky na záda jednoručky.
 • Uplnek 23.11 2018.
 • Waid praha.
 • Bryan randall.
 • Zetor font.
 • Číselný čtverec.
 • První německá dálnice.
 • Rostliny u rybníka.
 • Poppy drayton instagram.
 • Cafe amandine.
 • Randy the ram robinson.
 • Bittrex wiki.
 • Koenigsegg agera r bazar.
 • Španělská hymna mp3.
 • Bmw z3 spec.
 • Velikonoční pondělí obchody.
 • Přenesení významu slov na nové skutečnosti příklady.
 • Ondrej nepela arena.
 • Trebisov prostituce.
 • Co má dítě umět před nástupem do školy 2017.
 • Kde koupit sklo na trávu.
 • Popelky youtube.
 • Čiovo okrug gornji.
 • Rockfest kurim facebook.
 • Jaké barvy do malé koupelny.
 • Index nosluš.
 • Gsm alarm do auta.
 • Cviky na záda jednoručky.
 • Vegan honey.
 • Fotoclub eindhoven.
 • Predator postavy.
 • Banánová bábovka se šlehačkou.
 • Sony playstation 4 500gb.
 • Otěhotnění po spontánním potratu.
 • Monitor calibration.
 • Loyd čaj akce.
 • Jak vidí had.
 • Svatba třeboň.
 • Bujon bez chemie.