Home

Identifikace bytu dle katastru nemovitostí

Předchozí katastrální zákon č. 344/1992 Sb. sice v § 5 rovněž stanovil, jak je třeba nemovitosti v listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru nemovitostí, označovat, avšak vlivem judikatury tento požadavek byl v praxi interpretován tak, že předmětný zápis do katastru na podkladě listiny, v níž nejsou. Jak ověřit majitele bytu či rodinného domu. Obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, územní rozhodnutí, stavební povolení. Kupujte nemovitosti na Bezrealitky Identifikace bytu dle katastru nemovitostí Výpis z katastru nemovitostí . Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví LV) je veřejnou listinou, která prokazuje stav dané nemovitosti Popis výpisu z katastru nemovitostí neboli listu vlastnictví LV. Část A obsahuje podrobné Část B obsahuje přesnou identifikaci nemovitosti.

Jak hledat v katastru dle majitele? Vyhledávání dle majitele zdarma online získat nelze! K tomu je třeba registrace a získání tzv. dálkového přístupu nebo osobní návštěva Katastrálního úřadu. Dálkový přístup je placená služba, která umožňuje registrovaným uživatelům on-line přístup k údajům katastru nemovitostí Katastr nemovitostí dle majitelů online může být zajímavá služba pokud chcete zjistit kolik takového majetku má hledaná osoba.. Tím může být má soused, kamarád, příbuzný nebo šéf, jehož majetek hledáte pouze ze zvědavosti nebo také pro praktické užití, kdy si můžete například hledat kolik majetku má člověk, který vám dluží Stavby v katastru nemovitostí autor: JUDr. Daniela Šustrová, Mgr. Petr Borovička, Ing. Bc. Jaroslav Holý publikováno: 23.06.2016. Evidence staveb v katastru nemovitostí . V katastru nemovitostí se podle § 3 odst. 1 písm. b), c) a g) katastrálního zákona evidují Vzhledem k tomu, že § 1105 občanského zákoníku se nemovitá věc nabývá zápisem do katastru nemovitostí, je nutné při sepisování kupní smlouvy vzít v úvahu i požadavky katastrálního zákona tak, aby katastrální úřad zapsal převod vlastnického práva k bytu bez problémů. Podstatné náležitosti kupní smlouvy 1

K označování nemovitostí ve vkladových listinách :: Pavel

Identifikace bytu dle katastru nemovitostí. admin | March 22, 2019 V katastru nemovitostí jsou shromažďovány informace o parcelách, budovách, bytech i domech a jejich vlastnících a spoluvlastnících. A vy si tak můžete ověřit například to, co o dané stavbě tvrdí prodávající a tím předejít možným komplikacím v. Formulář pro vyplnění návrhu na vklad, jehož nedílnou součástí musí být alespoň jeden z formulářů II.A, II.B nebo II.C.pro označení práv, která mají být zapsána ke stavbám, pozemkům a právu stavby, nebo k jednotkám vymezeným podle zákona o vlastnictví bytů nebo k jednotkám vymezeným podle občanského zákoníku Ukázka zde - (odkaz na LV bytu ve Spojovací ulici) Výpis z katastru nemovitostí lze získat u jakéhokoli notáře nebo na pobočce České pošty se službou CzechPoint, musíte ale nejprve pomocí webové aplikace katastru nemovitostí zjistit, v jakém katastrálním území se nemovitost nachází a jaké číslo má list vlastnictví.

Jak zjistit majitele nemovitosti Bezrealitk

 1. Věcné břemeno vzniká vkladem do katastru nemovitostí. Na výpisu z vlastnického listu zjistíte, zda nemovitost, o které si potřebujete zjistit základní informace, je nebo není nějakým druhem věcného břemene zatížena. Přitom se zaměřte na dvě situace, které mohou u věcných břemen nastat
 2. Plná moc k převodu nemovité věci. Vzorová plná moc k nemovité věci podle nového občanského zákoníku. Její použití se vztahuje na případy, kdy zmocnitel z nějakého důvodu nemůže být přítomen jednání o prodeji nebo koupi nemovitosti
 3. Nahlížení do katastru nemovitostí nabízí kromě jiného také další zajímavé informace jako jsou srovnávací sestavení, statistické údaje nebo územní identifikace. Nejprve je třeba specifikovat název či kód katastrálního území, případně název či kód obce. Poté si lze jednoduše zobrazit mapu tohoto katastrálního.

katastru, pokud tato listina není sepsána včeském jazyce. Postup katastrálních úřadů a listiny, které jsou přílohami návrhu na vklad a další podklady pro řízení opovolení vkladu práva do katastru nemovitostí, jsou podrobně stanoveny vustanoveních §11 -18 katastrálního zákona a § 26 a §66 -70 vyhl. č. 357/2013 Sb iKatastr mapa a informace z katastru nemovitostí. podnět; video; blog; iKatastr.

Může se kdykoliv stát, že budete mít potřebu nahlédnout do katastru, ať kvůli sobě, tak i kvůli někomu jinému. Jedná se o obrovskou výhodu oproti předchozím rokům, kdy nebylo možné nahlížet do katastru nemovitostí on-line přes internet. Přitom dříve jste si mohli pořídit informace z katastru pouze při navštívení katastrálního úřadu Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu a nebytového prostoru, jejichž převod je podle § 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a.

Projekt Vybudování registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK je spolufinancován z prostředků Evroé unie, Evroého fondu pro regionální rozvoj. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/03.05893 Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), Vyhláška190/1996 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb. , o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí České republik

Identifikace bytu dle katastru nemovitostí výpis z

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). 15. Čl. I zákona č. 89/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výpis z katastru nemovitostí. Dokument, který vám umožní zjistit základní informace o nemovitosti, ale také třeba o tom, zda a případně s kým ji prodávající skutečně vlastní či zda na ní neleží zástavní právo. Při koupi nemovitosti vás může ušetřit značných problémů a zklamání identifikace bytu dle katastru nemovitostÍ (dále jako byt) Vybavení Bytu, které je a zůstává výlučným vlastnictvím Pronajímatele, je specifikováno v předávacím protokolu, který tvoří přílohu a tedy nedílnou součást této smlouvy a stran

Sazba správního poplatku za vydání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí je dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích zpoplatněna částkou 100 Kč. Pokud by vám však stačily údaje v podobě, v jaké jsou zobrazeny právě v náhledu do KN, je možné pořídit si také screenshot stránky Změny v oblasti katastru nemovitostí od 1.1.2014. S přijetím nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ) byl téměř souběžně přijat i nový zákon upravující zápisy do katastru nemovitostí, a to zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, který nabyl účinnosti shodně, jako NOZ dne 1.1.2014

Pojetí vkladu do katastru nemovitostí je nicméně dle KZ obsahově odlišné od vkladu do 31. 12. 2013. Vkladem se dnes do katastru zapisuje vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence práv vyjmenovaných v ust. § 11 odst. 1 KZ, přičemž tento výčet je taxativní, žádné další ustanovení KZ jej nijak. Darování nemovitosti mezi příbuznými není v dnešní době ničím výjimečným, především proto, že se jedná o nejlevnější způsob převodu vlastnického práva k nemovitosti. Náklady na převod vlastnického práva k nemovitosti při darování jsou ve srovnání s jinými způsoby převodu (např. koupě) tedy podstatně nižší. Darovací smlouva se řídí ustanoveními. Katastr nemovitostí, rychlé vyhledávání v katastru nemovitostí dle adresy, objektu nebo pozemku, zobrazení katastrální mapy, informace o majitelích parcel a budov ze stránek nahlizenidokn.cuzk.cz

obecně není žádný termín, kterým by byl omezen vklad do katastru. Neznám však přesný obsah smlouvy, takže nemůžu potvrdit na 100%. Pokud ve smlouvě není žádná zmínka o tom, kdy a za jakých podmínek se proveden vklad do katastru nemovitostí, neměl by být problém. Hezký den, L Způsob využití budovy dle katastru nemovitostí / dle RÚIAN: 8: Stavba pro rodinnou rekreaci; například rekreační domek, chata, rekreační chalupa, zahrádkářská chata: Klasifikace stavebních děl CZ-CC: 121212: Chaty bez bytu Zde je možnost vyhledávat i dle IČO či rodného čísla, tedy hledání v katastru nemovitostí podle majitele. Toto byl jen krátký výčet toho, kde všude se Vám může orientace v katastru nemovitostí hodit. Věříme, že náš krátký návod k orientaci v katastrálních výpisech a webu Vám byl užitečný U ostatních nemovitostí, tj. nemovitostí, které jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí, se v případě jejich převodu na základě smlouvy vlastnictví k nim nabývá (teprve) vkladem do katastru podle zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále již zákon.

Katastr nemovitostí nahlížení dle majitelů Living

Teprve potom uvidíte katastr nemovitostí dle majitelů, tedy pokud vybraný objekt má vlastníka. Uveďme příklad. Do vyhledávacího řádku píšu slovo stavba → klikám na první odkaz → vybírám obec Praha → upřesňuji část obce Malá Strana, ulici Sněmovní a číslo 176 katastr nemovitostí online, výpisy z katastru nemovitostí, katastrální mapy, katastrální úřad ČR rodinného domu či bytu. Zpráva s odhadovanou cenou Vám podle tohoto serveru dorazí během dvou dnů na Váš mobil nebo email. Odhad nemovitosti zdarma nemá váhu znaleckého posudku a je pouze orientační Rozhodujícím okamžikem pro vznik jednotky je zápis prohlášení vlastníka domu, kterým jsou jednotky vymezeny, do katastru nemovitostí. Jestliže bylo prohlášení vloženo do katastru vkladem s účinky do 31.12.2013 půjde o jednotky vymezené dle zákona o vlastnictví bytů , pokud po 1.1.2014, jde již o jednotky vymezené dle.

Katastr nemovitostí 2.0 - mapové nahlížení Katastrální mapy, pozemkový katastr, věcná břemena a další - on-line nahlížení do katastru nemovitostí Použit Prodej nemovitosti nikdy nekončí podpisem kupní smlouvy. Vlastnické právo kupující nabývá až zápisem do katastru nemovitostí. Dokud se tak nestane, není prodáno, a tedy i kupní cena zůstává obvykle v úschově.K zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí je proto nezbytné podat kupní smlouvu spolu s návrhem na vklad na příslušný katastrální úřad Přílohy dle textu I. Žalobkyně je vlastníkem nemovitosti - bytu č. 2 v budově č.p. 1468 na pozemku parc. č. 1569/113, k.ú. Nusle, obec Praha zapsané u Katastrálního úřadu pro Hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha na LV č. 157 (tj. bytu č. 2 na adrese Statoplukova 1468, 140 00 Praha 4) (dále jen byt) 05 Číslo bytu - uveďte číslo bytu dle evidence v katastru nemovitostí (např. 2345/22 - číslo popisné budovy a za lomítkem číslo jednotky). 06 Výměra bytu - uveďte 2 výměru podlahové plochy bytu v m se zaokrouhlením na dvě desetinná místa

Katastr nemovitostí dle majitelů - jmén

K nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu byl nutný zápis do katastru nemovitostí. Dle legislativy platné do roku 1994 některá vzniklá omezení k cizím nemovitostem váznou však dodnes na těchto nemovitostech jako věcná břemena ze zákona o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. a) až c) a e) až i) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) Abychom za vás mohli provést výpočet daně z nemovitostí, nejprve je nutné vybrat, zda se jedná o stavbu či pozemek (a zvolit také konkrétní typ nemovitosti). V prvním případě je dále potřeba uvést výměru bytu, zastavěnou plochu v m2, počet nadzemních podlaží a případně i další specifika

Výpis z katastru nemovitostí se skládá z několika částí. V části A je informace o vlastníkovi, případně o spoluvlastnících. Část B obsahuje identifikační údaje nemovitosti a v části C naleznete informace, zda je daná nemovitost zatížena zástavním či podzástavním právem, věcným břemenem nebo předkupním právem Proč vzrostl poplatek za vklad do katastru nemovitostí, je otázkou, určitě nás ale ovlivní. 100% nárůst poplatku za vklad do katastru nemovitostí byl součástí vládního návrhu daňového balíčku. A dnes již opravdu platí, tedy od 1.1. 2020. Z původních 1000 korun nyní zaplatíme 2000 korun. A to není vše Katastr nemovitostí - obecné informace. Katastr nemovitostí ČR (dále jen KN) vznikl ke dni 1.1. 1993 na základě zákona číslo 344/92 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

Věcné břemeno užívání patří dle Nového občanského zákoníku 89/2012 Sb. mezi tzv. osobní služebnosti a upravují jej speciálně §1283-4. Ve vztahu k nemovitostem je nutné si uvědomit, že takové věcné břemeno vzniká až zápisem do veřejného seznamu tj. Katastru nemovitostí Dotkl jste se faktu, který řada lidí neví, a sice že výměra není v katastru nemovitostí závazným parametrem. Hranice pozemku jsou dány hranicemi, které existují v terénu. Takže pro vytyčení hranice pozemku je vždy důležitá hranice v terénu 4. 7. 2013 - S pomocí internetu máte i jedinečnou možnost nahlížení do katastru nemovitostí, kdy vám stačí v případě nákupu nemovitosti (bytu, domu či parcely) znát její číslo, případně adresu a ihned si zjistíte, na koho je nemovitost vedená a jaké na ni váznou závazky Dále využijte telefonní seznam online, díky němuž si můžete zjistit kontakt na. V případě údajů v katastru nemovitostí půjde o údaje týkající se označených nemovitostí, věcných práv, vlastníků, oprávněných osob z jiného práva, která se zapisují do katastru nemovitostí, resp. o údaje, které se zapisují vkladem či záznamem (viz § 14 a násl. katastrální vyhlášky) Prodej bytu v osobním vlastnictví o dispozici 3+1 a podlahové ploše 79 m 2 v centru města. Byt, který se nachází ve 4. patře revitalizovaného domu má krásný výhled na město. Okna bytu jsou situovány na jih, východ a západ. Dispozice bytu jso

Prodej bytu 3+kk/B, G, P8 - Libeň, Nad Okrouhlíkem, dům i byt ve výborném stavu, byt s exkluzivním výhledem v tiché lokalitě, byt 87,43 m2 (výměra dle výpisu z katastru nemovitostí) s balkonem 8,82 m2 ve 2. patře domu z roku 2004, kuchyňská linka, sklokeramická deska, el. trouba, myčka, lednice, podlahy koberce a dlažba, koupelna s vanou, samostatné WC, komora 3,2 m2 v 1 Nabízíme k prodeji pozemek o výměře 5.000 m 2, Vyšší Brod - Herbertov , okr.:Český Krumlov. Soubor pozemků je rozdělen na pět parcel o rozloze 5 x 1.000 m 2.Pozemek, určen na výstavbu domků o zastavěné ploš A ihned jsem dala na katastr návrh na vklad do katastru nemovitostí. Paní na katastru mi to vrátila s tím, že už ale stačila proběhnout zákonem daná 3 letá lhůta, a dala mi k podpisu, usnesní o zastavení řízení.Teď uplynulo již 5 let od rozvodu a já stále nemám byt přepsaný na sebe, pořád je na katastru vedený v SJM Pokud by břemeno bylo v darovací smlouvě, ušetří se 1000 Kč za správní poplatek za zápis do katastru enmovitostí, kdy na základě daorvací smlouvy by došlo k zapsáním vlastnického práva i slžebnosti bytu do katastru nemovitostí. Kdy bytovou jendotku můžete popsat takto: byt

Nabízíme k prodeji pozemek o výměře 4 914 m 2 v městečku Nýrsko, které leží v Pošumaví v okrese Klatovy (Plzeňský kraj). Dle katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda a v současné době je zatížen nájemním vztahem Prodej probíhající výstavby bytu 4+kk v nově vznikající Rezidenci Ledňáček v Mladém u Českých Budějovic. V uzavřené rezidenční zóně budou dva čtyřpodlažní bytové domy s výtahem s prosklenou šachtou o 14 bytových jednotkách, 1 nebytový prostor ke komerčním Vytyčení hranic pozemků, identifikace parcel. Vytyčení hranic pozemků podle katastru nemovitostí a pozemkového katastru. Stabilizace lomových bodů v terénu. služebnost bytu - patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k tomu,.

Stavby v katastru nemovitostí :: Bulletin Advokaci

Sháním pro dceru - studentku ke koupi byt v Hradci Králové, 1+1 - 2+kk. Cena dle stavu. Bližší info u makléře. kontakovat makléře; Koupím ihned byt 2+1 v pěkné lokalitě (SP, NHK, Malšovice, Věkoše), cena do 3 mil. Kč, rychlé a solidní jednání. kontakovat makléř Pronájem bytu 2+kk v obci Smržovka, okres Jablonec nad Nisou. Bytová jednotka 2+kk o ploše 55 m 2 je po rekonstrukci a nachází se ve 2. poschodí činžovního domu. V bytě jsou plastová okna, po rekonstrukci je koupelna, dlažby, omítky, rozvody vody, odpad Zpracování PROFI darovací smlouvy znamená jistotu a garanci bezproblémového vkladu na katastru. Darování nemovitosti na základě darovací smlouvy je nejvyužívanější formou převodu nemovitosti mezi příbuznými osobami. Darování je poměrně nenáročný způsob převodu. Dárce i obdarovaný získávají díky tomuto článku komplexní přehled o institutu darování i. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí v příštím roce stoupne na dvojnásobek, tedy z dosavadních 1000 na 2000 korun. Poslanci vládní koalice ANO a ČSSD s podporou komunistů dnes schválili návrh ministerstva financí, který je součástí takzvaného daňového balíčku

Kupní smlouva na byt a její povinné a užitečné náležitost

NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ ONLINE katastr nemovitostí online, výpisy z katastru nemovitostí, katastrální mapy, katastrální úřad Č - katastru nemovitostí 18. Převod jednotky • údaje o dosažené ceně nemovitostí dle převodních smluv nebo v exekucích • nelze získat formou nahlížení (internet) • lze dálkovým přístupem (placený + identifikace žadatele) nebo osobně (podmínka je identifikace V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako trvalý travní porost. Cca poloviční výměra je zapsána ve veřejném registru půdy 626.000 Kč (25,- za metr

Identifikace bytu dle katastru nemovitostí - Bytové dekorac

Realizované prodejní ceny bytů v Brně, porovnání dle dispozice bytu (1kk až 4kk). Každým rokem se tato doba prodlužuje až k dnešním více než 116 dnům (čas včetně procesu na katastru nemovitostí, což je minimálně 21 dní). Jde o obdobný výstup, jaký si můžete zjistit např. na statistickém úřadě, nebo v. Trh s nemovitostmi roste navzdory krizi vyvolané koronavirem. Největší zájem zaznamenávají chaty, chalupy a další rekreační objekty, oproti loňsku vzrostl dvojnásobně. Pokud mají lidé trávit většinu času doma, chtějí ho prožít raději v přírodě než ve městě. Zaplatí téměř cokoliv uvedený v katastru nemovitostí ke dni konce lhůty pro podání přihlášek. Povinnou součástí přihlášky je identifikace Účastníka: jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa doručovací, občanství, telefon, nájmu bytu. 3. Oznámení nebo výzvy dle tohoto článku Podmínek budou zasílány. Z původních 180 000 položek se seznam rozrostl na více než 490 000 záznamů. Seznam byl rozšířen díky kontrole zápisů v katastru nemovitostí s cílem dohledat ve sbírce listin maximum údajů. Vyhledávat v seznamech dle jména, identifikace majitele, města a katastrálního území můžete na stránce pozemky bez majitele

Vytyčení hranice pozemku. Vytyčení hranice pozemku je úkon, kdy se v terénu vyznačují lomové body hranice dle katastru nemovitostí. Podkladem pro vytyčení je především katastrální mapa a zápisy z dřívějších zeměměřických činností, které jsou uložené v dokumentaci místně příslušného katastrálního pracoviště Dle §25 prováděcí vyhlášky č. 501/2006Sb. je např. minimální vzdálenost stavby 2 m od okraje pozemku. V žádosti je však možno požádat o výjimku. Záleží na územním uspořádání území a zástavbě sousedních pozemků. Zápis vlastnických práv do Katastru nemovitostí Prodej bytu 1+kk, garsoniery 29 m² Kladno. Hradčanská, Kladno - Dubí. Exkluzivně. Budete 1. vlastníkem. Dovoluji si Vám nabídnout ke koupi prostory k bydlení o dispozici 1+kk a ploše 29,3 m2 s velmi nízkými náklady na užívání (v katastru nemovitostí deklarované jako atelier), zároveň s podíle Nabízíme k prodeji pěkné rovinaté pozemky o celkové výměře 9 169 m2 ve vesničce Květoňov, část města Kaplice v okrese Český Krumlov. Nachází se asi 3,5 km na jihovýchod od Kaplice. Prochází zde silnice II/158. Dle katastru nemovitostí jsou pozemky evidovány jako orná půda Pozemek parc. č. St. 377, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří, je o velikosti 288 m2, je z větší části zastavěn plochou pod bytovým domem č.p. 361. Zbylou část tvoří dvůr. Přístup k nemovité věci je po komunikaci ve vlastnictví obce

 • Vztahová hypotéza.
 • 405/2004.
 • Katolická církev hierarchie.
 • Radio kiss discopribeh.
 • Přenesení významu slov na nové skutečnosti příklady.
 • Jednodenní zájezdy z boskovic.
 • Jak vyprat zašlé zaclony.
 • Frida 2002.
 • Brusel mapa.
 • Pekanové ořechy chut.
 • Pronájem plošiny cena olomouc.
 • Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením pdf.
 • Jak dlouho se leci zlomena panev.
 • Zločin.
 • Ricinový olej na křečové žíly.
 • Cínovací pasta.
 • Trafalgarské náměstí rozloha.
 • Rudná u prahy restaurace.
 • Jak vypadá protišoková poloha.
 • Fit by peta.
 • Fake facebook messenger chat creator.
 • Macbook air uk price.
 • Otok nohou rakovina.
 • New york praha přílet.
 • Zdravý cholesterol.
 • O2 reklamace platby.
 • Windows rady.
 • Vikings all.
 • Jak šít na stroji.
 • Koláč s broskvemi.
 • Citanie z dlane.
 • The baseballs cd.
 • Zbraně nepodléhající registraci.
 • Testy autoškola pdf.
 • Abbyy finereader zdarma.
 • Mp5 audio.
 • 36tt 4.
 • Postsignum eop.
 • Strážci galaxie hlavní postavy.
 • Hmotnost značka.
 • Radůza gaia download.