Home

Usnesení hl m prahy

Schválené dotace v oblasti kultury z rozpočtu hlavního

Rada hlavního města Prahy má 11 členů a je volena Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Schůze rady se konají každé pondělí (příp. podle potřeby i jinak) a jsou neveřejné. O průběhu schůze se pořizuje zápis, do kterého má každý občan právo nahlédnout Připomínkování návrhů právních předpisů hl.m.Prahy; Statut hl. m. Prahy v úplném znění k 1. 7. 2017 - Pracovní verze; Přehled veřejných shromáždění; Mapy. Geoportál HMP; Cenová mapa; Mapa památkové péče; Mapa přístupnosti; Atlas ŽP; Městské organizac ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/27 ze dne 15.9.2016 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy - 2.část Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. bere na vědomí 1. zápis z 2. jednání Komise Rady hl.m. Prahy pro změny územního plánu uvedený v příloze č. Prahy přílohou usnesení a do Zastupitelstva hl. m. Prahy byla předložena jako příloha důvodové zprávy spolu s Etickým kodexem buskera (připraven zástupci buskerů). S ohledem na to, že uvedené zákonné zmocnění souvisí s veřejným pořádkem, zpracovával materiál ZI usnesení 23. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 16.12.2004 Tisk Č.usn. Schváleno Název usnesení 365 23/01 16.12.2004 ke kone čnému návrhu rozpo čtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2005 a dota čním vztah ům k m ěstským částem hl.m.Prahy na rok 2005 414 23/02 16.12.2004 k návrhu personálních zm ěn ve výborech ZHM

Rada hlavního města Prahy (Portál hlavního města Prahy

Aktualizace RIS HMP proběhla v režii samosprávy hlavního města Prahy. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 968 ze dne 2. 5. 2017 ji zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Součástí úkolu bylo zpracování vyhodnocení dosavadní realizace strategie, které má podobu samostatného dokumentu k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy. V usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu v Brně č.j. 1 Aos 2/2013 - 116 ze dne 17. 9. 2013 a v rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brně č.j. 1 Aos 2/2013 - 135 ze dne 14. 11. 2013 bylo objasněno, že tzv. směrné prvky v územním plánu. k návrhu na vyloučení účastníka a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Provozování sběrného dvora hl.m. Prahy v ulici Voctářova na území městské části Praha 8 v období 1. 1. - 31. 12. 2021 30.11.2020: 6. Schválen: detail: R-38728: 2666: 2020: k plnění usnesení ZHMP č. 21/27 ze dne 12. 11.

USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1709 ze dne 18.7.2017 k technické novele ceníku pro zóny placeného stání na území hl.m. Prahy Rada hlavního města Prahy I. schvaluje 1. s účinností od 24.8.2017 Ceník parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného stání pro oblasti na území hl.m. Prahy vymezené územím. Usnesení RHMP č. 1685 ze dne 27. 6. 2016 k návrhu na změnu členství v komisi Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění. Usnesení RHMP č. 1457 ze dne 16. 6. 2015 ke zřízení komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění a jmenování jejích členů. Usnesení RHMP č.

Rada hlavního města Prahy I. revokuje usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2712 ze dne 1. 11. 2016 k návrhu na zrušení Zásad pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu ve znění usnesení Rady hl . m. Prahy č. 149 ze dne 31. 1. 2017 a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1653 ze dne 27. 6. (usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 11/40 ze dne 14. 11. 2019), v Záměru rozvoje paliativní péče na území hl. m. Prahy pro roky 2020-2025 (usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/50 ze dne 19. 3. 2020), Strategickém rámci rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (usnesení vlád

Přehled usnesení 21. zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 21.10.2004 Tisk Č.usn.Schváleno Název usnesení 287 21/01 21.10.2004 k návrhu volby člena Rady HMP 230 21/02 21.10.2004 k vydání p říslibu hl. m. Prahy k spolufinancování grantovýc Stanovisko odboru ochrany přírody Magistrátu hl. m. Prahy Usnesení Zastupitelstva M.č. Praha 17 Informace o projednávání konceptu Územního plánu hl. m. Prahy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP) je hlavní provozovatel veřejné dopravy - metra, tramvají a autobusů v hlavním městě České republiky Praze a zároveň provozovatel městských drah (speciální a tramvajové), na nichž tuto dopravu provozuje

external (Portál hlavního města Prahy

 1. Středoškolský sněm hl. m. Prahy vznikl ve spolupráci s Českou středoškolskou unií a je oficálním poradním orgánem Magistrátu hl. m. Prahy. Sněm má za cíl prosazovat zájmy středoškoláků v rámci hlavního města. Vydává platná usnesení na svých zasedáních a sdružuje delegáty pražských středních škol
 2. Usnesení z 1. mimořádného zasedání Výboru územního rozvoje ZHMP konaného dne 15.5.2012 VURM berena vědomí tisk R - 6817 k ukončení pořizování Územního plánu hl. m. Prahy a tisk R - 6815 k zahájení pořízení Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy
 3. 2011 na základě usnesení ZHMP č. 5/2 ze dne 31. 3. 2011: Z-625 . 12/9 . 15.12.2011 : k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s dodatečnými přiznáními k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy a s poskytnutím neinvestiční dotace městským částem hl. m. Prahy. Z-714 : 12/10 . 15.12.201

 1. Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu bude navazovat Implementační plán pro roky 2018 - 2019 , který bude obsahovat konkrétní adaptační opatření a pilotní projekty, které přispívají ke zmírňování dopadu klimatické změny, k jejich monitorování a vyhodnocen
 2. Prahy M Č Praha - Vino ř na základ ě usnesení ZHMP č. 7/50 ze dne 2. 6. 2011 Z-409 9/9 15.9.2011 k návrhu na zm ěnu ú čelu investi ční dotace poskytnuté z rozpo čtu hl. m. Prahy M Č Praha - Petrovice na základ ě usnesení ZHMP č. 7/50 ze dne 2. 6. 201
 3. Nový POH hl. m. Prahy jako původce odpadů (nahrazující původní POH hl. m. Prahy jako původce odpadů schválený v prosinci 2012) byl schválen Radou hl. m. Prahy dne 28.2.2017 (viz usnesení Rady HMP č. 418 ze dne 28.2.2017)
 4. parc.č. 1358/3 (ve vlastnictví Hl. m. Prahy) na Městské části Praha Troja (lokalita Na Farkách), uvedený v příloze tohoto usnesení, 4.ukládá 4.1 zajistit odeslání vyjádření Městské části Praha 8 dle 3. části tohoto usnesení žadateli - odboru evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy. Zodpovídá.
 5. USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 149 ze dne 31.1.2017 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2712 ze dne 1.11.2016 k návrhu na zrušení Zásad pro partnerství hl.m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu Rada hlavního města Prahy I. r e v o k u j e usnesení Rady HMP č. 2712 ze dne 1. 11
 6. Číslo usnesení Číslo jednaní hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4 středa 4. listopadu 2020 20R-773/2020: 20 k uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2381/9, v katastrálním území Braník středa 4. listopadu 2020 20R-772/2020.

Metropolitní plán má být novým územním plánem hlavního města Prahy, jehož pořízení bylo zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy ze 7. června 2012. Pořizovatelem Metropolitního plánu je Odbor stavební a územního plánu MHMP, zpracovatelem je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha), při kterém zpracování plánu zajišťuje. k pronájmu volných bytů ve smyslu Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4 17.07.2020 Usnesení rady číslo 14R-483/2020/14 ze dne 15.7.202

Usnesení RHMP ke zřízení komise RHMP pro udělování grantů

Rada hl. m. Prahy v Usnesení ke koncepčnímu přístupu hlavního města Prahy k veřejným prostranstvím a koordinaci investic č. 556 ze dne 16.4.2013 schválila Pravidla pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy a koncepčním pracovištěm pro VP včetně souvisejícíc hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Statut hl.m. Prahy), a Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy, schváleného jako příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m.Prahy č. 913 ze dne 31. 5. 2013, ve znění pozdějších změn. II

Koncept Územního plánu hl

Přes nezájem Ropidu projedná Rada hl

Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ. Komenského náměstí 400/9 130 00 Praha 3 . Ústředna +420 221 434 711 GSM brána +420 604 273 24 Usnesení Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náled útvaru hl.m.Prahy (Úp SÚ hl.m.Prahy), doručených pořizovateli k 31.3.2008 s tím, že do doby nabytí účinnosti v současné době pořizovaného Územního plánu hl.m.Prahy mohou být pořizovány pouze celoměstsky významné změny v samostatném režimu pořizování usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005 _____ Tisk Č.usn. Schváleno Název usnesení 039 32/01 24.11.2005 Kone čný návrh rozpo čtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2006 a dota čním vztah ům k městským částem hl.m. Prahy na rok 200 organizací hl. m. Prahy, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2011 (viz příloha č. 6 tohoto usnesení) 6. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou na rok 2011 (viz příloha č. 7 tohoto usnesení) 7

Prahy a následně Zastupitelstvo hl. m. Prahy projednaly obsah rozporných požadavků a navrhovaného vyhodnocení a k některým závěrům přijalo ZHMP usnesení. Na podzim loňského roku zahájil pořizovatel - OUP MHMP ve spolupráci s projektant Ve zmíněném usnesení je uloženo radě HMP (dříve radě ZHMP) mj. zajistit monitorování realizace Strategického plánu hl.m. Prahy a každoročně předkládat ZHMP zprávu o naplňování strategické koncepce města, zajistit aktualizaci Strategického plánu hl.m. Prahy a prohloubení strategické koncepce města dle postupu. pro rozhodnutí Rady hl.m. Prahy o poskytnutí slev těmto nájemcům v souladu s bodem III. tohoto usnesení Kontrolní termín: 30.6.2020 3. MHMP - OCP MHMP 1. provést vyhodnocení žádostí nájemců v gesci OCP MHMP a připravit podklady pro rozhodnutí Rady hl.m. Prahy o poskytnutí slev těmto nájemcům v soulad

Video: Historie Dopravní podnik hl

Městský mobiliář: lavička, stojan na kola a odpadkový koš

PRÁVNÍ PŘEDPISY A DOKUMENTY PRO ÚČELY KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI HYGIENICKÉ STANICE HL. M. PRAHY ZÁKONY. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky; Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 35/24 ze dne 22.3.2018 k návrhu zadání celoměstsky významné změny ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2440/00 (Praha 4, Praha 12, Praha Libuš, Praha Kunratice; metro D v úseku Pankrác - Depo Písnice Písemné podání ve věcech nemocenského pojištění je možno odevzdat v souladu s podmínkami podání uvedenými v části II. úřední desky HZS hl. m. Prahy s tím, že dané podání adresujte přímo na HZS hl. m. Prahy - oddělení personální a PaM. U elektronického podání musí být opatřeno elektronickým podpisem žadatele Vybraná usnesení RMČ - pravidla Zákon 131/2000 Sb. v platném znění o hlavním městě Praze Statut hl. m. Prahy a vyhlášky hl. m. Prahy Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Ostatní zákony, podle kterých pracují jednotlivé odbor Hlavní město Praha . ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY . USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy . číslo 39/43. ze dne 17.6.2010. k návrhu na směnu pozemků v k. ú. Libeň za účelem majetkoprávního vypořádání podílového spoluvlastnictví mezi Tomášem Adamcem a hl.m. Praho

Středoškolský sněm hl

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1709 ze dne 18. 7. 2017 Ceník parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného stání pro oblasti na území hl. m. Prahy vymezené územím celé městské části Parkovací oprávnění a parkovací karta vydaná na výdejně parkovacích oprávnění opravňuje k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou neb Aktualizovaná Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Aktualizováno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního centra Praha o.p.s., spolupracujících organizací a institucí1 v období od října 2016 do prosince 2017. Koordinace aktualizace Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců proběhla v rámci. 1. předložit návrh dle bodu I. tohoto usnesení Zastupitelstvu hl.m. Prahy Termín: 15.6.2017 2. radní Plamínkové 1. předložit Radě hl.m. Prahy návrh dodatku ke Smlouvě o nájmu a správě věci ve vlastnictví hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenskýc MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č.R-145-009-17 ze dne 30.10.2017 Vyjád ření m ěstské části Praha 12 k návrhu obecn ě závazných vyhlášek hl. m. Prahy o školských obvodech mate řských škol a školských obvodech základních škol Rada městské části 1 . b e r e n a v ěd o m í 1.1

Za Prahu se do projektu zapojila Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy (dnešní Sekce strategií a politik IPR Praha). Výstup projektu - koncepční dokument - byl poté oporou tvorby Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2, resp. jeho části zaměřené na podporu inovací a podnikání Územní plán sídelního útvaru Hl. m. Prahy; Formuláře a žádosti; Odpady a nakládání s nimi; Náměty a připomínky; Hlášení závad; Často kladené dotazy. Zaslat dotaz; Elektronická podatelna; Czech Point; Volná místa; Samospráva. Slovo starosty; Zastupitelstvo. Zastupitelstvo MČ; Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ. Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců byla zpracována v rámci projektů Integrační centrum Praha (EIF 2011-04 a EIF 2012-14) za finanční podpory Evroého fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a rozpočtu hl. m. Prahy mobiliář dle Přílohy č. 1, 2a a 2b tohoto usnesení II. ukládá 1. MHMP - HOM MHMP 1. zpracovat a podepsat výpovědi nájemních smluv dle bodu I. tohoto usnesení Kontrolní termín: 31.8.2020 MUDr. Zdeněk Hřib v. r. primátor hl.m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. I. náměstek primátora hl.m. Prahy Předkladatel: radní. 2020 uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení II. ukládá 1. MHMP - ZSP MHMP 1. realizovat návrhy vyplývající z Akualizace Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013 - 2020 Termín: 31.12.2019 Kontrolní termín: 31.12.2017 Adriana Krnáčováv. r. primátorka hl.m. Prahy Petr Dolínek v. r

USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2165 ze dne 19.11.2013 k návrhu akcí na komunikační síti hl.m. Prahy v souvislosti se zahájením provozu tunelového komplexu Blanka Rada hlavního města Prahy I. souhlasí s návrhem přípravy akcí na komunikační síti hl.m. Prahy v souvislosti se zahájení V majetku hl. m. města se nachází 2 649 ha z těchto ploch, z čehož 229 ha tvoří parky a zahrady patřící do skupiny ploch celopražského významu. Správu a údržbu stromořadí a parků celopražského významu zajišťují Lesy hl. m. Prahy na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 37/11 ze dne 27. 3. 2014 Granty MHMP - usnesení od roku 2006. Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2006. CSV; XLSX; Granty MHMP - částky od roku 2006 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy proběhla na základě usnesení Rady HMP č. 0221 ze dne 17. 2. 2004 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 15/08 ze dne 26. 2. 2004 k monitorovací zprávě o naplňování strategické koncepce hl. m. Prahy v období 2002-2003. Hlavním důvodem aktualizace byly významné události a změny, k.

Radnice revokovala usnesení o stavbě v Barrandovské

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 3108 ze dne 12.12.2017 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rezervy Smart Cities na rok 2017 na spolufinancování projektů Smart Cities realizovaných městskými částmi hl.m. Prahy Rada hlavního města Prahy I. souhlasí 1 Středoškolský sněm hl. m. Prahy vznikl roku 2017 jako poradní orgán MHMP, a to za spolupráce České středoškolské unie a tehdejší městské radní pro školství Ireny Ropkové.Momentálně (2019) sněm funguje pod záštitou radního pro školství Víta Šimrala (Česká pirátská strana).Cílem sněmu je angažovat pražské středoškolské studenty, ať už v podobě. Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27.1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 201

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HL

Úřad MČ Praha 8: Usnesen

USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1684 ze dne 21.7.2015 k návrhu zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě Rada hlavního města Prahy I. souhlasí s návrhem zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení II. ukládá 1. primátorce hl.m. Prahy 1 krajů a hl. m. Prahy) 3. určené školy a školská zařízení (prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy) Kontaktní linka MŠMT: • +420 771 139 410 • +420 771 139 398 Vláda dne 30. 10. 2020 přijala usnesení č. 1109 o přijetí krizového opatření, kterým rozšiřuje okru obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech

MČ Praha 4: Usnesení rad

Metro D - soutěžPro řidičeSložení Rady HMP: JUDrDoporučení pro seniory - Usnesení vlády ČR | Oficiální webNevstupujte na ledové plochy rybníků - Oficiální stránkyPohádková alej 2017 - Oficiální stránky obce Chýně
 • Brigada uhrineves.
 • Generátor citací apa.
 • Zemětřesení informace.
 • Nokia 6310i recenze.
 • Ultra iso key.
 • Nike yoga.
 • Zakrslá hortenzie.
 • Motivy huawei y6.
 • Těstoviny se sýrovou omáčkou a špenátem.
 • El toro bistro.
 • E coli dna.
 • Na růžku kočárky.
 • Jak změnit místo ukládání souborů android.
 • Návod na tašku.
 • Zahradní a krajinářská architektura sro.
 • Dimenzovani okapu.
 • Vikings all.
 • Elektronická podatelna fačr.
 • Český šternberk ubytování.
 • Rigatoni.
 • Kadeřnictví praha 5 anděl.
 • Vitamíny na plodnost mužů.
 • Výhřez meziobratlové ploténky.
 • Yu gi oh duel monsters online.
 • Wetterradar de.
 • Řízková restaurace brno.
 • Tracer 900 test 2018.
 • Angeles city flashback.
 • Film this is america.
 • Vánoční dekorace na zábradlí.
 • Havajské ostrovy maui.
 • Nosič kol na páté dveře zkušenosti.
 • Lego duplo 10901.
 • Slevomat rakousko.
 • Transfer na svíčku.
 • Jatra na cibulce a cesneku.
 • Channing tatum height.
 • Cviky s jednoručkou.
 • War thunder download free.
 • Starosta lipna.
 • Pdf viewer open source.